Extinguishing forest fire in Nizhny Novgorod Region

Total 8